จะเล่นใครก่อนดีนะ

จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ
จะเล่นใครก่อนดีนะ