สาบานแห่งคู่รัก – [Lunch] Keikou Filter – Fluorescence Filter (Koinaka) [Amai Little Thing]