อีกฝ่ายตายโหง – Touhou – 鈴仙ックス(あいてはしぬ) (Hammer (Sunset Beach))