รับรู้ถึงความรู้สึก – [Miyama] Aware of the feeling