คุณโทวโนะ – [Koppori Nama Beer] Touno-san (Comic X-Eros #84)