พรจากพระเจ้า – [TYPE.90] Shito no Mesu – The Apostle’s Bitch (Jyuai Kantsu)