เก็บไว้ดูคนเดียวพอ – [Azuma Tesshin] How’s Your Manuscript Coming Along (Comic X-Eros #56)