ประธานสาว – [Type.90] Ah, Nanase-Sama / Oh! Miss Nanase