ติดเกาะเจ็ดวันกับบาอินะ – [P TRick] I were marooned on the island with the Barina seven days